mobile website builder

KUMON

ระบบการเรียนเสริมหลักสูตรที่แพร่หลายที่สุดในโลกในประเทศไทย เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาการอ่านภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่)


เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 น.-17:00 น.

Tel. 080 212 4888


ตั้งอยู่ : โซนชั้น 3

Facebook : kumonthailand

Website : http://th.kumonglobal.com